مطالب برچسب خورده با "ارزش تولیدات روزانه بیدبلند خلیج فارس ۴۰ میلیارد ت"