تجهیز و تکمیل موزه آب واقع در کاخ سعد آباد تهران

جهت آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان موزه آب در ارتباط با قنات و تقدس آب و آداب ورسوم مربوط در گذشته و اعتقادات و باورهای پیشینیان، تجهیز و تکمیل موزه آب در کاخ سعد آباد تهران انجام شد

به گزارش مهرگان پرس،

چیدمان اقلام جدید و نصب اتیکیت های مربوط به اقلام و ابزار مهندسی و حفاری قنات توسط کارشناس ارشد موزه آب نگار پیمانی
این اقلام و ابزار مهندسی آب که توسط گنجینه آب ایران خریداری شده شامل :

انواع پیه سوزهای فلزی و شیشه ای است که این پیه سوزها که سوختشان از چربی حیوانی تامین میشد علاوه بر ایجاد روشنایی در کوره های قنات بعنوان ابزار مهندسی و مسیر یابی قنات به عبارتی میتوان گفت بجای قطب نما استفاده میشد،
اقلام دیگر شامل مشربه های مسی است که زرتشتیان از آن برای انتقال آب از آب انبارها به منازل خود استفاده میکردند، و نیز مشکهای آبی که از پوست حیوانات اهلی از جمله پوست بز می ساختند ، دیگر اقلام شامل نمونه ای رطوبت سنج یا رطوبت نگار برای اندازه گیری رطوبت منطقه برای تشخیص مکان مناسب برای حفر قنات می باشد.
همچنین چراغ کارپیدی که در حفر قنات استفاده میشد ، سوخت این چراغ از کربید کلسیم است که کربید کلسیم در ترکیب با آب واکنش نشان داده و ایجاد شعله میکند .
داردون (دارو دان )های مسی و ادویه دانهایی که اگر مقنی قنات بر اثر گازهای سمی در چاه دچار نفس تنگی میشد و احساس خفه گی میکرد ،مورد استفاده قرار میگرفت،
همچنین ساعت آبی جهت تقسیم آب توسط میر آبها که این ساعتها تشکیل شده از کاسه ای مسی دارای حفره در زیر به نام فنجان و قابلمه یا ظرف مسی بزرگتر و پر از آب که فنجان مسی در داخل آن قرار میگرفت با نام گادیشه می باشد .
همچنین استریوسکوپ جهت ایجاد تصاویر سه بعدی ، آفتابه لگنهای مسی، و تعدادی تابلوهای زیبا در ارتباط با قداست آب و ازدواج قنات و دیگر ملزومات مناسب در موزه آب کاخ سعد آبادوجود دارد.

گفتني است اين ابزار مهندسی آب توسط گنجینه آب ایران خریداری شده است.