مطالب برچسب خورده با "تحویل سومین مرحله از کمکهای پتروشیمی به مردم شهرست"