درختان بلوط قرباني بي تدبيري مديران امور عشاير و منابع طبيعي لرستان

باز هم قصه ی زخمی تکراری که گاه و بیگاه بر پیکر نحیف ریه های زاگرس( اينبار در منطقه كو كلاه منطقه پاپي) وارد می شود.

يه گزارش پايگاه خبري مهرگان پرس از خرم آباد ،  منطقه« کوه کلاه» در بخش پاپی شهرستان خرم آباد است که به بهانه ایجاد راه دسترسی علاوه بر قطع هزاران درختچه و پوشش مرتعی بیش از دویست اصله درخت کهنسال و قطور بلوط قربانی بی تدبیری شده است.
مکاتبات موجود نشون میدهد این راه شکافی را امور عشایر با گرفتن مجوز بهسازی یک متری جاده مالرو قدیمی این مسیر از منابع طبیعی و برای سهولت تردد عشایری که بصورت فصلی در این منطقه ساکن هستند، ایجاد کرده است.
چرایی صدور مجوز یک متری از سوی منابع طبیعی و دلایل امور عشایر برای این تخریب بی سابقه سوالاتی بود که  خبرنگار ما داشت اما هر چه تلاش کردیم مدیران کل امور عشایر و منابع طبیعی استان لرستان بعنوان  باعث این فاجعه زیست محیطی و دیگري بعنوان صادر کننده مجوز سوال برانگیز و حافظ منابع طبیعی و مراتع هیچ کدام حاضر به حضور در محل و پاسخگویی در این خصوص نشدند.
حدود چهارده هزار خانوار عشایری در لرستان بصورت کوچنده و اتراق فصلی در ارتفاعات زندگی میکنند آیا راه حل تسهیل زندگی آنها تخریب بستر معیشتشان یعنی جنگلها و مراتع و منابع طبیعی است؟!؟