مطالب برچسب خورده با "قرارداد ساخت نیروگاه جدید بعثت امضا شد/ نصب نخستین"