مطالب برچسب خورده با "مصرف 70 درصد آب توزيعي درشبكه توسط 40درصد مشتركان"

  • مصرف 70 درصد آب توزيعي درشبكه توسط 40درصد مشتركان

    مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی آبفای کشور:

    مصرف 70 درصد آب توزيعي درشبكه توسط 40درصد مشتركان

    مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در کشور، 60 درصد مشترکان زیر 30 درصد آب تولیدی در شبکه توزیع را مصرف می‌کنند و مابقی مصرف مربوط به 40 درصد مشترکان است که 70 درصد آب توزیعی را به خود اختصاص می‌دهند.