مطالب برچسب خورده با "معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستا"

  • ذخیره‌ 238 میلیون مترمکعب آب در مخزن سدهای استان خوزستان

    معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به پاون خبر داد:

    ذخیره‌ 238 میلیون مترمکعب آب در مخزن سدهای استان خوزستان

    معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: میزان ورودی آب به حوضه‌های آبریز این استان در اثر بارش‌های 48 ساعت گذشته به 329 میلیون مترمکعب آب رسیده که از این میزان 238 میلیون مترمکعب در مخزن سدها ذخیره شد.