چهارمین نشست مسئولین نهادهای پیشرفت بنیاد مستضعفان در مشهد برگزار شد.

در این نشست که ۳ روز ادامه داشت تجربیات برتر شهرستان های مناطق هدف بنیاد مستضعفان در کشور ارائه و برنامه های آتی بنیاد مستضعفان در این شهرستان ها تشریح شدند.

به گزارش مهرگان پرس،در اختتامیه نشست که با حضور مهندس فتاح ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برگزار گردید از شهرستان های برتر تقدیر شد.
گفتنی است:در این مراسم از نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان سروآباد با توجه به اجرای پروژه های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی متناسب با نیازهای شهرستان، جلب مشارکت مردمی و دستگاههای دولتی در اجرای پروژه ها به عنوان شهرستان برتر کشوری تقدیر شد.