مطالب برچسب خورده با "آغاز رسمی دولتش و با سفر به خوزستان تشنه و ملتهب آ"