«آگراندیسمان»؛ کتاب عکس‌های برگزیده جشنواره تئاتر فجر منتشر شد

کتاب آثار برگزیده عکس سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با عنوان «آگراندیسمان» منتشر شد و در سایت این رویداد قرار گرفت.

به گزارش مهرگان پرس، همزمان با سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر کتاب آثار برگزیده عکس سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با عنوان «آگراندیسمان» منتشر شد.

محتوای این کتاب که به صورت پی دی اف در سایت جشنواره به نشانی www.fitf.ir قابل دسترس است، شامل عکس‌های این دوره از جشنواره می‌شود.

این کتاب به دبیری حسین مسافر آستانه، مدیریت مهدی آشنا، مسئولیت اجرایی مهتا کریمی، طراحی جلد و گرافیک حمیدرضا زنگنه، عکس مهدی آشنا و ترجمه نیما فردوسی تهیه شده است.

دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در یادداشتی برای مقدمه این کتاب نوشته است:

«در دوران سخت و دشواری هستیم. این جمله را می توانست نویسنده ای در دوران قــرون وســطی، یــا شــاعری در هنگامــه همــه گیــری طاعــون یــا روزنامه نــگاری در دوران آنفولانــزای اســپانیایی نوشــته باشــد. امــا ایــن جملــه تکــرار هــر روزه ماســت. نقــش هنــر در نــگارش و ثبــت بحران هــای تاریخــی بــا توجــه بــه چنــد کتــاب تاریــخ هنــر در پیــش چشــم ماســت. جشــنواره تئاترفجــر و مشــخصا بخــش عکــس و پوســتر در ایــن ســال ســخت چنیــن کارکــردی دارنــد. هنرهــای تجســمی در فقــدان تئاتــرهــا بــر صحنــه و تعطیلــی گالــری‌هــا و بــی رونقــی ســینماها، همیــن نقــش را بــر عهــده دارد.عکــس هــا روزگار مــا را در این روزگار کرونایی ثبت می‌کند و پوســتر هــا انعــکاس ایــن تاثیــر را بــر هنرمنــد آشــکار مــی‌ســازد. ایــن بخــش هــا و مخصوصــا امسال، نه ویترین رنگین تئاترهای اجرا شده،بلکــه بــر نمونــی از تلخــی رنگیســت کــه در حــال ســپری کــردن آنیــم. روزگار ســخت تمــام مــی‌شــود و عکــس هــا و پوســترهــا مــی‌ماننــد.»

سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه تا 20 بهمن در حال برگزاری است.