احداث 583 واحد تولید برق حرارتی در کشور

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور تا انتهای سال گذشته به 68 هزار و 933 مگاوات رسیده است.

به گزارش مهرگان پرس،، نگاهی به عملکرد صنعت برق حرارتی در سال 99 حاکی از آن است که طی سال گذشته یک هزار و 759 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده و اسفند سال گذشته با راه‌اندازی واحد بخار نیروگاه کاسپین ظرفیت نامی نیروگاه‌های حرارتی ایران به 68 هزار و 933 مگاوات رسیده است.
تاکنون 583 واحد تولید برق حرارتی در 129 نیروگاه کشور احداث شده که با افتتاح پروژه نیروگاه کاسپین تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به 380 واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به 46 هزار و 425 مگاوات رسیده است.
در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی، برق‌آبی، تجدیدپذیر، دیزلی، مقیاس‌کوچک و اتمی به 85 هزار و 115 مگاوات رسیده که 81 درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.
این گزارش حاکی است، هم اکنون واحدهای سیکل ترکیبی با ظرفیت 30 هزار و 643 مگاوات (36 درصد)، واحدهای گازی با ظرفیت 22 هزار و 257 مگاوات (26.1 درصد) و نیروگاه‌های بخاری با ظرفیت 15 هزار و 829 مگاوات (18.6 درصد)، نیروگاه‌های حرارتی کشور را تشکیل می‌دهند.

منبع: پاون