اختصاص چهاركانال فركانس اختصاصي راديويي به شركت توزيع برق لرستان

سرپرست شركت توزيع برق استان با اعلام خبر فوق ابراز داشت: مجوز، پروانه تاسيس و بهره برداري از شبكه راديويي شامل 5 دستگاه ريپيتر، 27 دستگاه بي سيم ثابت، 170 دستگاه بي سيم خودرويي، 110 دستگاه بي سيم دستي و هم چنين چهار كانال فركانس اختصاصي راديويي از سازمان تنظيم مقررات راديويي كشوربراي اين شركت صادر شد.

یه گزارش مهرگان پرس به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق لرستان، مهندس مهران اميري افزود: با توجه به اهميت موضوع : كارگروهي جهت عقد قراداد با شركت هاي مورد تاييد سازمان مقررات راديويي تشكيل شده است تا در سريع ترين زمان ممكن نسبت به عملياتي نمودن اين موضوع اقدام نمايند.
در ادامه معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ شركت ضمن قدرداني از حمايت ها و پيگيري هاي سرپرست شركت، ابراز داشت: كسب مجوز از سازمان مقررات راديويي 2 سال به طول انجاميد.
مهندس حسيني مهر با اشاره به اينكه اقدامات فوق موجب افزايش پوشش بي سيمي اكيپ هاي عملياتي در استان مي شود، گفت: از مزاياي اين موضوع ميتوان به كاهش زمان خاموشي ها و افزايش ايمني اشاره كرد.