استان یزد منطقه مناسبی برای توسعه مزارع تولید انرژی خورشیدی است

رئیس جمهور گفت: استان یزد به‌دلیل نور کافی، منطقه مناسبی برای توسعه مزارع تولید انرژی خورشیدی است.

به گزارش مهرگان پرس،

سید ابراهیم رئیسی" در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان یزد با حضور در نیروگاه خورشیدی فهرج از نزدیک در جریان طرح تولید برق از انرژی خورشیدی قرار گرفت.
رئیس جمهور با تاکید بر حمایت دولت از توسعه انرژی پاک در کشور اظهار داشت: باید با افزایش و توسعه مزارع تولید انرژی خورشیدی بخشی از انرژی مورد نیاز کشور را از این راه تامین کرد.
رئیسی خاطرنشان کرد: استان یزد به‌دلیل نور کافی، منطقه مناسبی برای توسعه مزارع تولید انرژی خورشیدی است.
رئیس جمهور با دستور به وزیر نیرو و استاندار یزد تاکید کرد: این کار موفق را توسعه دهید تا نیاز کشور به انرژی از این طریق جبران شود.
رئیسی همچنین بر حمایت از ساخت پنل‌های خورشیدی در استان یزد تاکید کرد.