انتصاب سرپرست معاونت تحقيقات و منابع انساني توانير

با صدور حكمي از سوی مدیرعامل توانیر، سرپرست معاونت تحقيقات و منابع انساني توانير منصوب شد.

به گزارش مهرگان پرس،"آرش کردی" با صدور حكمي،  "سيدسعيد سيد علايي" معاون هماهنگي مالي و پشتيباني را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست معاونت تحقيقات و منابع انساني توانير منصوب کرد.
بر این اساس، كردي همچنين با اهداي لوحي از تلاش‌هاي "سيد حسين سجادي" در مدت تصدي اين سمت قدرداني كرد.

پاون