تامین 23 هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن/تراکم طرح مسکن دولت 215 نفر در هکتار است

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: تاکنون 23 هزار هکتار زمین برای ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن تامین شده است.

به گزارش مهرگان پرس،علیرضا فخاری، ضمن اشاره به بانک زمین در سازمان ملی زمین و مسکن گفت: ممکن است بخشی از زمین‌های نهضت ملی مسکن از بانک زمین موجود در سازمان ملی زمین و مسکن تامین شده باشد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح شرایط لازم برای الحاق زمین به نهضت ملی مسکن گفت: آن بخشی از اراضی که مشخصات لازم و ویژگی معین برای ساخت مسکن را داراست به نهضت ملی مسکن الحاق خواهد شد.

وی افزود: ویژگی اراضی الحاق شده برای نهضت ملی مسکن بر اساس موقعیت و قیمت تعیین می‌شود که این دو شرط کیفیت زمین برای ساخت مسکن را تایید می‌کند.

فخاری با اشاره به زمنی تامین شده برای نهضت ملی مسکن گفت: تا کنون زمین لازم برای ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی تامین شده است.

این مقام مسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر آمار زمین تامینی بر اساس هکتار گفت: اکنون 23 هزار هکتار زمین برای ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی تامین شده است.

*تنها 30 درصد زمین مورد نیزا ساخت 1.5 میلیون مسکن تامین شد

به گزارش فارس، با فرض  بعد خانوار معادل 3.3 نفر بر اساس آمار سرشماری سال 1395، تراکم نفر در هکتار برای 1.5 میلیون واحد مسکونی نهضت ملی مسکن به 215 نفر در هکتار می‌رسد.

این در حالیست که برای ساخت مسکن مطابق ضوابط معماری اسلامی ایرانی، تراکم نفر در هکتار باید به 66 نفر در یک هکتار زمین کاهش پیدا کند.

بر این مبنا هم‌اکنون تنها 30 درصد زمین برای ساخت 1.5 میلیون مسکن مطابق وعده رئیس جمهور یک واحدهای مطابق معماری ایرانی و اسلامی تامین شده است.

فارس