کد خبر: 1578
يكشنبه , 01 اسفند 1400 - 13:19
تبلور همیاری اجتماعی در نقی آباد

فاطمه عزیزپوریان به همدلی و همیاری مردم روستا نقی آباد می پردازد.

مهرگان پرس،به نقی آباد می رویم، روستایی از توابع بخش فندرسک شهرستان رامیان استان گلستان و با مردمانی از جنس مهربانی. می خواهیم سری به کانون همیاری اجتماعی این روستا بزنیم و مهمان رسالتی های نقی آباد شویم. باعلی اصغرسرگزی رهیار کانون همیاری اجتماعی نقی آباد هم صحبت می شویم و از حال و هوای این کانون برایمان می گوید، از مولفه های همچون همیاری اجتماعی، از فرامرزی بودن کانون های همیاری اجتماعی.
می گویدکانون همیاری اجتماعی مرزی برای فعالیت ندارد، دراینجا حرف از همدلی و همیاری است تا موقعیت جغرافیایی و این علاقه و دغدغه مندی است که حاکمیت دارد. با هیجان به روزهای آغازین شکل گیری کانون همیاری اجتماعی نقی آباد اشاره می کند و از هجی کردن مولفه هایی که به سبک زندگی بهتر مردم منطقه اش برسد، می گوید.
 اعتقاد دارد باید خودش همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی را به معنای واقعی لمس تا حس شیرینش را به دیگران منتقل کند. وقتش رسیده بود که برای کانونشان رهیارانتخاب کند. رهیاری با دغدغه ای از جنس خودش.
سرگزی، ( آقای سوخته سرایی) رهیار این کانون همیاری اجتماعی را جوانی پرانرژی، فعال و معتمد می داند و اینگونه اظهارمی دارد: دوران دانشگاه را با هم گذراندیم از همان دوران جنب و جوش و دغدغه مندی ایشان برای حل مسایل دیگران در ذهنم مانده بود. کانون که شکل گرفت به دنبال فردی با این ویژگی ها بودیم که سوخته سرایی که معتمد مردم نقی آباد هم بود را به عنوان رهیار کانون انتخاب کردیم. خیلی زود با الگوی توسعه اجتماعی رسالت، ارکان و اهدافش عجین شد به طوری که مادر، برادر، همسر و خانواده اش به عنوان همیاری اجتماعی در کنار سوخته سرایی در کانون همیاری اجتماعی نقی آباد نقش آفرینی می کنند.
سوخته سرایی هم به مرزبندی جغرافیایی اعتقادی ندارد. از شنبه تاچهارشنبه درتهران مشغول کار و آخر هفته ها در نقی آباد است. درراستای الگوی توسعه اجتماعی رسالت گام بر می دارد و اشتغال و دغدغه جوانان منطقه برایش مهم است.
به گفته راهبر کانون همیاری اجتماعی نقی آباد این روستا200خانوارو بالغ بر650نفرجمعیت دارد. با حدود 30نفر شکل گرفت و در حال حاضر 80نفر عضو دارد و رهیار این کانون دغدغه تک تک اعضا را برای خود می¬داند و همراه و همدل همه است. سوخته سرایی برای پیشبرد اهداف و اشتغال جوانان عضو کانون، این بار به سراغ کارآفرینی اجتماعی رفته و به دنبال دریافت غرفه مجازی در ام بازار است. شوروشوق این رهیار قابل وصف نیست. به گونه ای که سوخته سرایی حال مطمئن شد نقی آبادی ها با کم و کیف الگوی توسعه اجتماعی رسالت آشنا شدند و دیگر خود را رسالتی می دانند به سراغ روستاهای مجاور رفت. می خواهد بقیه هم طعم شیرین همیاری اجتماعی را بچشند. می خواهد آنها همه بدانند با هم بودن، تعاون وهمیاری اجتماعی، مهربانی می آورد. سوخته سرایی یک روزی دغدغه این را داشت که مفاهیم الگوی توسعه اجتماعی رسالت را به خوبی درک کند تا بتواند گفتمان سازی خوبی با نقی آبادی ها داشته باشد اما جنس دغدغه اش امروز فرق کرده، امروز دوست دارد همه رسالتی شوند شاید به همین دلیل است که تاکنون دوروستای مجاور را هم بر سرخوان رسالت نشاند و دو کانون همیاری اجتماعی دیگر شکل گرفت. برای رهیار کانون همیاری اجتماعی نقی آباد همیاری اجتماعی مقدم بر فاصله جغرافیایی شد و از راهی دور همدلی نزدیک را رقم زد.فاطمه عزیزپوریان