جلسه هم اندیشی روسای 9 گانه حوضه‌های آبریز با دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

چگونگی ادامه راهبری برنامه سازگاری با کم آبی با ساختارجدید منابع آب ایران در هجدهمین جلسه شورای هماهنگی روسای حوضه آبریز با حضور دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و روسای حوضه های آبریز 9 گانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش مهرگان پرس،دبیر شورای هماهنگی روسای حوضه آبریز در رابطه با این جلسه اظهار داشت: از جمله موضوعاتی که در این جلسه راجع به آن بحث و تبادل نظر شد این بود که با همکاری کارگروه های استانی و دبیرخانه ملی کارگروه سازگاری با کم آبی ، برش حوضه ایی این برنامه به صورت مستقل و با کمک کارگروه‌های استانی تهیه شود.
احمد قندهاری همچنین با بیان این که جلسات روسای حوضه آبریز با دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ماهانه  تشکیل خواهد شد، خاطر نشان کرد : با توجه به ضرورت هماهنگی بیشتر بین برنامه سازگاری با کم آبی و برنامه های  طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در برخی استانها که ممکن است برنامه زمانی حصول نتایج متفاوت باشد، مقرر شد اصلاحات لازم در صورت نیاز در این مورد انجام شود.

منبع:پاون