حمایت فعالان اجتماعی شهرتهران از لیست تهران سربلند

محمد ابویی فعال اجتماعی و موسس بسیاری از گروههای مردم نهاد شهرتهران از لیست تهران سربلند حمایت کرد.

مهرگان پرس،محمد ابویی فعال اجتماعی و موسس بسیاری از گروههای مردم نهاد شهرتهران از لیست تهران سربلند حمایت کرد.10