رفع مشكل شبكه برق روستاهاي دورافتاده در استان همدان با حضور 40 گروه عملياتي

معاون هماهنگي توزيع شركت توانير گفت: با حضور 40 گروه عملياتي، مشكلات شبكه برق روستاهاي دورافتاده در شمالي ترين نقطه استان همدان برطرف شد.

به گزارش مهرگان پرس به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان، حميدرضا پيرپيران در حاشيه بازديد از عمليات جهادي اصلاح 23 كيلومتر از شبكه برق شهرستان كبودراهنگ در راستاي برق رساني به ايستگاه شماره 3 طرح انتقال آب از سد تالوار به شهر همدان اظهار كرد: اين مانور عملياتي روي يكي از خطوط مهم تغذيه كننده استان همدان اجرا و با حضور 40 گروه عملياتي، مشكلات شبكه برق روستاهاي دورافتاده در شمالي ترين نقطه استان همدان برطرف شد.
وي با اشاره به هماهنگي گروه هاي عملياتي در اجراي اين مانور افزود: با انجام اين عمليات بزرگ جهادي تعداد حوادث شبكه در روستاهاي بخش گل تپه از توابع شهرستان كبودراهنگ به شدت كاهش مي يابد.
معاون هماهنگي توزيع شركت توانير تصريح كرد: در اينگونه مانورها علاوه بر بحث هاي هماهنگي، گروه هاي عملياتي در مواقع بحران هماهنگ عمل مي كنند و همدلي نيروها افزايش مي يابد.
وي تصريح كرد: همدلي و همياري بين همكاران توزيع نيروي برق استان همدان ستودني است و در طول اجراي اين مانور يك روزه، هماهنگي بين آن ها مشاهده شد و اين اقدامات از جنبه هاي مختلف جاي قدرداني دارد.

* هدف از اجراي مانورهاي عملياتي برق همدان اعمال حداقل خاموشي به مشتركين و خدمت رساني مطلوب است
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان نيز در حاشيه اين بازديد اظهار كرد: در راستاي افزايش سطح پايداري شبكه و تامين برق روستاهاي نقاط دور شهرستان كبودراهنگ و ايستگاه شماره 3 پمپاژ طرح انتقال آب از سد تالوار به شهر همدان، 40 گروه عملياتي از سطح استان اصلاح 23 كيلومتر شبكه برق را انجام مي دهند.
علي سهرابي بيدار با اشاره به مزاياي اجراي اين عمليات گفت: در اين عمليات علاوه بر اينكه بخشي از شبكه برق استان اصلاح و بازسازي مي شود، همدلي و همراهي بين نيروها افزايش مي يابد.
وي ادامه داد: با اجراي عمليات جهادي در زماني كوتاه كار بزرگي انجام و كه همين امر از اعمال خاموشي طولاني به مشتركين جلوگيري مي كند كه بسيار باارزش است و رضايت مردم را به دنبال دارد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان با بيان اينكه تداوم تأمين برق از مسئوليت هاي اين شركت است، گفت: هدف از اجراي اين مانورها براي بازسازي شبكه هاي برق اعمال حداقل خاموشي به مشتركين و خدمت رساني مطلوب است.
وي عنوان كرد: اين عمليات جهادي نمايشي از توان مديريت بحران شركت توزيع برق است كه در زمان كوتاه مي تواند نيروها را بسيج كرده و با برنامه ريزي دقيق نسبت به انجام امور محوله حتي در شرايط بحراني اقدام كند.

* برق مورد نياز پروژه آبرساني به همدان به موقع تامين شد
معاون مهندسي و توسعه شركت آب و فاضلاب كشور نيز اظهار كرد: با تلاش هاي شركت توزيع نيروي برق، برق مورد نياز ايستگاه هاي پمپاژ و الكتروپمپ هاي پروژه آبرساني به همدان به موقع تامين شد.
مجيد آقازاده افزود: كارهاي اجرايي اين پروژه تكميل شده است و الكتروپمپ ها نياز به برق داشت كه با اجراي اين مانور برق مورد نياز ايستگاه پمپاژ آخر نيز تامين شد.
وي با بيان اينكه شركت توزيع نيروي برق استان همدان براي بهره برداري از اين طرح تلاش زيادي كرد و با اصلاح شبكه به طول 23 كيلومتر و احداث 5 كيلومتر خط انتقال جديد برق مورد نياز را در زمان مناسب تامين كرد، تصريح كرد: برق مورد نياز ايستگاه پمپاژ سد آبشينه و جورقان نيز تامين شد و مشكلي براي پمپاژ آب به شبكه آبرساني همدان وجود ندارد.
معاون مهندسي و توسعه شركت آب و فاضلاب كشور ادامه داد: برق دار كردن 33حلقه چاه كشاورزي براي تامين آب آشاميدني شهر همدان در مدت سه روز از ديگر اقدامات ارزشمند و جهادي شركت توزيع نيروي برق استان همدان است.
وي گفت: تامين برق خط اضطراري آبرساني به همدان و اتصال چاه هاي كشاورزي به خط ينگيجه بسيار ارزشمند بود و شركت توزيع نيروي برق بدون معطلي برق مورد نياز را تامين كرد.
آقازاده افزود: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان نيز برق مورد نياز ايستگاه شماره يك و 2 پروژه آبرساني به همدان را تامين كرد كه جاي قدرداني دارد.
* اقدامات شركت توزيع برق براي تسريع در اجراي پروژه آبرساني به همدان ارزشمند است
محمد ضروري مديرعامل شركت آب منطقه اي استان همدان نيز اظهار كرد: شركت توزيع نيروي برق استان همدان با تلاش شبانه روزي اقدامات ارزشمندي را براي برق رساني هرچه سريع تر به ايستگاه هاي پمپاژ خط انتقال پروژه آبرساني به همدان انجام داده است كه از مجموعه اين شركت قدرداني مي كنيم.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان همدان نيز در حاشيه اين مانور گفت: با پيگيري هاي صورت گرفته شرايط تامين آب آشاميدني شهر همدان پايدارتر شده است.
فرهاد بختياري فر اظهار كرد: اتحاد دستگاه هاي زير مجموعه وزارت نيرو در استان همدان مثال زدني است و اميدواريم با بهره برداري از پروژه آبرساني به همدان كام مردم اين شهر شيرين شود.