رونمایی از سامانه تسویه یار با حضور مدیران ارشد بانک ملت و سمات