شایسته گزینی مطالبه جامعه ایران امروز

سید سجاد موسوی دکتری مهندسی صنایع طي يادداشتي گفت: انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و حضور آیت الله رئیسی در این مسند امیدهایی را در دلها زنده کرده است و آن هم به واسطه بیاناتی است که ایشان در چند وقت اخیر ایراد فرموده اند. مستقل بودن، عدالت محوری، مبارزه با فساد و شایسته گزینی. اینها مهمترین کلید واژه هایی بوده که به کار برده اند و در پی تحقق آن هستند.

به گزارش مهرگان پرس،انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و حضور آیت الله رئیسی در این مسند امیدهایی را در دلها زنده کرده است و آن هم به واسطه بیاناتی است که ایشان در چند وقت اخیر ایراد فرموده اند.  مستقل بودن، عدالت محوری، مبارزه با فساد و شایسته گزینی. اینها مهمترین کلید واژه هایی بوده که به کار برده اند و در پی تحقق آن هستند. ما هم امیدوار به این نگاه و عبارات پیگیر اقدامات عملی ایشان هستیم و به این واسطه دلگرم محقق شدن آن. چرا که این عبارات بیان میدارند که مایل به پیمودن مسیرهای مشابه گذشته نیستند و متفاوت عمل خواهند کرد.

امروز بیش از هر زمان دیگری مطالبه عمومی جامعه شایسته گزینی است. امروز رفع چالش ها و مشکلات کشور با مسند گزینی مدیران سیاسی محقق نخواهد شد. مدیران سیاسی در این چهل سال امتحان خود را پس داده اند و آزموده را آزمودن خطاست.
یکبار برای همیشه فرایندی برای شایسته گزینی به صورت شفاف، صریح و واضح تدوین نماییم و به همگان اجازه دهیم بر اساس شایستگی و توانمندیشان برای خدمتگزاری و رفع مشکلات پیشقدم شوند. اجازه دهیم برای در اختیار گرفتن مسندهای مدیریتی در کشور رقابت بر اساس سوابق تحصیلی، تجارب، سوابق و ارائه برنامه ها باشد نه بر اساس توانمندی در ایجاد رابطه ها و استفاده از رانت های سیاسی.

امروز در کشورهای توسعه یافته معیارهای انتخاب مدیران را به صورت دقیق، واضح و شفاف اعلام میکنند و آن را در معرض عموم قرار میدهند. افرادی که معیارها را داشته باشند در ماراتنی سنگین با دیگر رقبای توانمند خود مسابقه میدهند و شایستگان گزینش میشوند. افراد عامه جامعه نیز که این نحوه انتخاب مدیران را میبینند دیگر دنبال ایجاد رابطه ها نخواهند رفت و مطمئن هستند که چنین مدیری ضابطه مند است نه رابطه مند.
چالشهای جامعه امروزی ایران نیازمند مدیران لایق و توانمند است؛ مدیرانی که در فرایندی شفاف و مشخص ارزشیابی میشوند و بر اساس توانمندیشان گزینش میشوند. پس از انتخاب این چنین مدیرانی، توقع رفع چالش ها و مشکلات دور از دسترس نیست و به واقعیت نزدیک تر است.
پس منتظر تحقق شعارهای رئیس جمهور منتخب در خصوص شایسته گزینی هستیم تا برایمان مسجل شود که در این مسیر همراهی کنیم یا باز هم ناامیدانه و منفعلانه سکوت پیشه کنیم.

سید سجاد موسوی دکتری مهندسی صنایع : مدیر در مجموعه شهرداری تهران