شناسایی سایت‌های پر پتانسیل و ارزیابی منابع انرژی‌های تجدیدپذیر

مجموعه گزارش‌های "شناسایی سایت‌های پر پتانسیل و ارزیابی منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و ارزیابی تلفیقی، اولویت‌بندی و تعیین سهم انرژی‌های پاک" در راستای اهداف توسعه انرژی‌های پاک در کشور و به‌منظور تسهیل در جلب سرمایه گذاری، در راستای اهداف توسعه در ۳۱ استان کشور تهیه شد.

به گزارش مهرگان پرس،در راستای انجام تکالیف قانونی سازمان ساتبا برای توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، انجام مطالعات زیربنایی در پتانسیل‌سنجی حامل‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، شناسایی مناطق مستعد در هر حوزه به تفکیک استان‌ها انجام شده است.
بر اساس این گزارش، با استفاده از مدل تلفیقی، مدل ریاضی و انتخاب یک مدل فکری، همچنین تعیین الگوریتم مدلسازی با 28 معیار فنی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی، اطلاعات و داده‌های پتانسیل سنجی و بهره‌وری مورد مطالعه و ارزیابی، اولویت بندی شده و در نهایت سهم هر یک از انرژی‌های تجدیدپذیر برای توسعه در کشور، به تفکیک استانی معرفی شده است.
این گزارش می‌افزاید، مدل‌سازی انجام شده قادر است بر اساس ارجحیت، شرایط کشور و همچنین شرایط خاص هر استان، گزینه‌های برتر را به منظور افزایش سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای بخش خصوصی معرفی کند. 
خاطرنشان می‌سازد، در سطح کشور منابع انرژی خورشیدی در بالاترین اولویت پتانسیلی شناسایی شده، پس از آن منابع انرژی بادی در اولویت دوم و سایر انواع منابع انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند. 
گزارشات به تفکیک در وبگاه ساتبا بخش عملکرد دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع انرژی‌های تجدیدپذیر موجود و قابل دسترس برای عموم است.

ساتبا