استمرار حمایت بانک ملی ایران از بخش تولید و اشتغالزایی

بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش تولید و با هدف سرعت بخشیدن به اشتغالزایی در کشور در دوازده ماه سال 1401، تعداد دو میلیون و 798 هزار و 543 مورد تسهیلات به ارزش 3 میلیون و 676 هزار و 456 میلیارد ریال به بخش های مختلف اقتصادی کشور پرداخت کرده است.

به گزارش مهرگان پرس از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در سال گذشته تعداد 57 هزار و 416 مورد تسهیلات به میزان یک میلیون و 234 هزار و 196 میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن اختصاص داده است.

همچنین در دوازده ماه سال 1401 تعداد دو میلیون و 384 هزار و 246 مورد تسهیلات به میزان یک میلیون و 589 هزار و 630 میلیارد ریال تسهیلات به بخش خدمات پرداخت شده است.

بانک ملی ایران در مدت زمان یاد شده تعداد 234 هزار و 662 مورد تسهیلات به ارزش 623 هزار و 741 میلیارد ریال به بخش بازرگانی و تعداد 26 هزار و 132 مورد تسهیلات به میزان 43 هزار و 40 میلیارد ریال به بخش مسکن پرداخت کرده است.

بخش صادرات نیز در سال 1401 تعداد 344 مورد تسهیلات به ارزش پنج هزار و 208 میلیارد ریال، دریافت کرده است.