بازدید مسئول بازرسی و مدیریت عملکرد استان از بهزیستی شهرستان دیواندره

مسئول بازرسی و مدیریت عملکرد استان و کارشناس بازرسی از پرونده و فضای اداری و عملکرد نیروهای شاغل در اداره بهزیستی شهرستان دیواندره بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهرگان پرس در کردستان حبیب الله خاکی مسئول بازرسی ومدیریت عملکرد استان و قربانی کارشناس بازرسی در بازدیدی که از بهزیستی شهرستان دیواندره داشتند ابتدا پرونده های موجود دربخش های اشتغال،مسکن،توانبخشی،امور اجتماعی وپیشگیری را مورد بررسی قرار دادند، ونظرات سازنده خود را برای گرفتن نتیجه بهتر به کارشناسان مربوطه دادند.