آگهی مزایده املاک بانک قرض الحسنه رسالت(مرحله اول) دوم اسفندماه 1402

بانک قرض الحسنه رسالت در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود، مشروحه در جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت نقدی و اقساطی اقدام نماید.

به گزارش مهرگان پرس،متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/02/12 لغایت پایان وقت اداری(ساعت 15:00 بعدازظهر) روز چهارشنبه 1402/12/09 فرم های مربوطه را  از سایت بانک به آدرس www.rqbank.ir  دریافت و پس از تکمیل به همراه اصل سند واریزی سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه و مدارک هویتی در پاکات جداگانه مطابق شرح فرم شماره 1 و لاک مهر شده به دفتر مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت به نشانی تهران،خیابان آزادی، مابین خیابان جیحون و آذربایجان،جنب مترو شادمان، پلاک 352، کد پستی  1344673811 دفتر مدیریت پشتیبانی و اداری (واحد املاک) ارسال نمایند.