لغو مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت هجدهم مرداد ماه برگزار نمی شود.

به گزارش مهرگان پرس از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات بشماره 28448 روز شنبه مورخ 07/05/1402 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت در ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ  18/05/1402، بدینوسیله به اطلاع سهامداران و یا نماینده قانونی آنها می رساند که مجمع یاد شده لغو و زمان برگزاری جلسه بعدی مجمع اعلام خواهد شد.