مدارک مورد نیاز برای انتقال سهام عدالت به ورثه در بانک ملی ایران

انتقال سهام عدالت متوفیان به ورثه با تکمیل همه مدارک مربوطه در اسرع وقت در بانک ملی ایران و کارگزاری این بانک، انجام می شود.

به گزارش مهرگان پرس از روابط عمومی بانک ملی ایران،در پی اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار درباره فراهم شدن امکان انتقال سهام عدالت متوفیان به ورثه،بانک ملی ایران و کارگزاری این بانک نیز ساز و کارهای مربوط به این اقدام را فراهم کردند.

ورثه گرامی پس از طی فرآیندهای لازم از طریق سامانه میراث به آدرس ddn.csdiran.ir (درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه)و اطمینان از تشکیل پرونده متوفی، می توانند با در دست داشتن تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی، اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت، اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی حصر وراثت متوفی  به شعب بانک ملی ایران یا کارگزاری این بانک مراجعه کرده و نسبت به انتقال سهام عدالت متوفی اقدام کنند.

یادآور می شود رسید متقاضی کارت ملی و یا گواهی شماره ملی ممهور به مهر سازمان ثبت احوال می‌تواند جایگزین کارت ملی باشد.

در صورتی که مادر در عداد وراث باشد نیز صفحات شناسنامه مربوط به تعداد فرزندان پدر و مادر متوفی نیز الزامی است.

همچنین در صورتی که متوفی داراي وصیت نامه رسمی باشد که در گواهی حصر وراثت نیز به آن اشاره شده است، ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل این وصیت نامه نیز ضروري است.