پرداخت یک میلیون و۲۸۰ هزار فقره وام در بانک قرض الحسنه رسالت

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: در سال گذشته یک میلیون و ۲۸۶ هزار فقره وام به تفکیک در شش ماه نخست سال ۵۱۱ هزار و ۶۴۴ فقره و در شش ماهه دوم با بیش از حدود ۵۰ درصد افزایش ۷۷۴ هزار و ۹۹۶ فقره به مشتریان این بانک پرداخت شده است.

به گزارش مهرگان پرس،محمدحسین حسین زاده افزود: در سال ۱۴۰۱در مجموع ۲۱هزار و ۵۶۳فقره وام فرزند آوری در بانک قرض الحسنه رسالت پرداخت شده که از این تعداد۵۳۷۲فقره مربوط به شش ماهه نخست و ۱۶هزار و ۱۹۱فقره در شش ماهه دوم سال پرداخت شده که افزایش ۲۰۱درصدی پرداختی در نیمه دوم سال را به دنبال داشته است. 

کل پرداختی وام فرزند آوری در این سال ۸۲۵میلیارد تومان بوده است.
وی اظهارداشت: همچنین درشش ماه اول سال گذشته ۹هزار و ۴۲۲فقره وام ازدواج در بانک قرض الحسنه رسالت پرداخت شده است که در شش ماهه دوم با ۲۵درصد افزایش این تعداد به ۱۱هزار و ۷۷۲فقره افزایش داشته است. 

درمجموع ۲۱ هزار و ۱۹۴ فقره وام بامبلغ دوهزار و ۸۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

منبع: روابط عمومی بانک قرضالحسنه رسالت