نمایندگان خوزستان وزیر نیرو را استیضاح می کنند

اهواز- مهرگان پرس- سید کریم حسینی رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت : مسئله استیضاح وزیر نیرو از سوی نمایندگان خوزستان مطرح شده و آقای اردکانیان در نوبت استیضاح است.

سید کریم حسینی با اشاره به عدم شفافیت وزیر نیرو در موضوع انتقال آب گفت : نمایندگان استان به صورت جدی بحث انتقال آب را پیگیری میکنند و در این موضوع شفافیت از سوی وزارت نیرو وجود ندارد.