نیروگاه چمشیر و تامین برق یک شهر 500 هزارنفری را

وزیر نیرو گفت: با افتتاح نیروگاه چمشیر برق شهری 500 هزار نفری تامین می‌شود که با انرژی پاک بدون مصرف سوخت فسیلی امکان تولید برق را فراهم کرده است.