چه کسانی می توانند تسهیلات خرد بدون ضامن دریافت کنند؟

شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های معتبر خصوصی به تشخیص بانک می توانند از شرایط جدید دریافت تسهیلات خرد، کمتر از یک میلیارد ریال، استفاده کنند.

به گزارش مهرگان پرس،متقاضیان تسهیلات خرد بر اساس بخشنامه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی در درجه اول، باید شرایط کلی تسهیلات نظیر نداشتن چک برگشتی، بدهی بانکی و امثال آنها را داشته و در درجه دوم، رتبه اعتباری آنها A،Bو C باشند. همچنین متقاضی باید درخواست تسهیلات و مدارک را به بانکی که حقوق خود را از آنجا دریافت می کند، تحویل دهد.
بر اساس این گزارش، شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های معتبر خصوصی به تشخیص بانک دارای رتبه اعتباری A،Bو C قادر به دریافت تسهیلات تا سقف 500 میلیون ریال بدون نیاز به ضامن و صرفا با نامه کسر از حقوق و از 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال بدون ضامن، با نامه کسر از حقوق و سفته هستند.
این گزارش می افزاید: کارکنان شرکت های معتبر خصوصی به تشخیص بانک و دارای رتبه اعتباری A و B برای دریافت تسهیلات تا سقف 500 میلیون ریال نیازی به ضامن نداشته و فقط با تسلیم نامه کسر از حقوق می توانند تسهیلات فوق را بگیرند؛ اما این دسته از متقاضیان برای استفاده از تسهیلات 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نیاز به یک ضامن و سفته دارند.
بر اساس این گزارش، پرداخت تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال به کارکنان سایر شرکت های خصوصی و دارای رتبه اعتباری C  با معرفی یک ضامن و تسلیم سفته امکان پذیر است.
در پایان تأکید می شود، متقاضیان دارای رتبه اعتباری کمتر از C یا فاقد آن، مشمول مقررات جدید تسهیلات خرد بانکی نخواهند شد و پرداخت تسهیلات به آنها مطابق مقررات و دستورالعمل های داخلی بانک است. 
روابط عمومی بانک سپه