با فعال سازي QR-code براي مشتركان برق / قرائت برق براي مردم آسان مي شود

مديركل دفتر هوشمندسازي و فناوري هاي نوين توانير از امكان دريافت اطلاعات اشتراك و خدمات برق از طريق نصب برچسب هاي QR-code خبر داد و گفت: مشتركان داراي كنتورهاي غيرهوشمند از هم اكنون مي توانند با اين امكان در هر زمان از اطلاعات مصرف و تعرفه خود مطلع شده و الگوي مصرفشان را مديريت كنند.

به گزارش مهرگان پرس،هادي مدقق گفت: مباحث مربوط به تعرفه، الگوي مصرف و امكانات مورد نياز مشتركين برق به طور مرتب و از طرق مختلف اطلاع رساني مي شود. وي بر اين اساس از اتمام نصب QR-code كنتورهاي برق تاپايان  بهمن ماه براي مشتركين خبر داد و افزود: پيش از آنكه هوشمندسازي همه كنتورها انجام شود، مشتركين برق مي توانند از طريق گوشي تلفن همراه برچسب  هاي QR-code نصب شده بر روي كنتور برق خود را اسكن كرده و از ميزان مصرف و هزينه برق خود از ابتداي دوره تا لحظه اسكن كد QR مطلع شوند.
مدقق افزود: در واقع اطلاعات ثابت اشتراك مانند شناسه اشتراك،  شناسه بدنه كنتور و باركد شناسه قبض بر روي QR-code ثبت است. بدين ترتيب با اسكن آن، مشترك به صفحه اختصاصي در سامانه برق ايران هدايت شده و همه اطلاعات و امكانات اعم از از اطلاعات ميزان مصرف دوره و تعرفه برق مصرفي بر اساس الگوي مصرف و مازاد بر الگو، پرداخت و ... را در اختيار وي قرار مي گيرد.
مدقق تاكيد كرد: QR-code حاوي لينك سامانه برق ايران همراه با شناسه قبض، اين امكان را به مشترك مي دهد كه با اسكن كردن كد، به صورت مستقيم به صفحه خود در سامانه وارد شود و ديگر نيازي به ورود شناسه قبض نخواهد داشت.
به گفته مديركل دفتر هوشمندسازي و فناوري هاي نوين توانير، خطا در ورود شناسه با اين روش از بين مي رود و مشتركين هم بدون نياز به دانستن شناسه، مي توانند از كليه خدمات قابل ارائه در سامانه برق ايران استفاده كنند.
مدقق ادامه داد: با وجود برچسب QR-code در كنار شمارشگر كنتور، امكان خوداظهاري كاركرد كنتور هم وجود دارد، به اين نحو كه مشتركين مي توانند با گرفتن عكس از كنتور خود و بارگذاري آن در، بخش خوداظهاري سامانه برق ايران ، به كمك تكنيك هاي پردازش تصوير، رقم كاركرد كنتور تا لحظه گرفتن عكس را در سامانه وارد كنند و از اين طريق هم از مصرف خود آگاه شوند و هم بسته انرژي مناسب خود را خريداري كنند.

وي تصريح كرد: برچسبهاي Qr-code ، زيرساخت لازم براي خريد بسته انرژي هستند كه با توجه به اجراي آئين نامه نحوه محاسبه تعرفه برق، كمك شاياني به رعايت الگوي مصرف برق و كنترل هزينه مشتركان مي كند.
مدقق در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين امكان در مجتمع هاي مسكوني شرايط دسترسي به اطلاعات سايرين را فراهم نمي كند، گفت: براي دسترسي، محدوديت هاي لازم ايجاد شده و امكان مشاهده جزئيات اطلاعات مصرف براي سايرين وجود نخواهد داشت.
به گفته مديركل دفتر هوشمندسازي و فناوري هاي نوين توانير، در واقع اطلاعات اوليه با اسكن برچسب QR-code مشاهده مي شود و براي دريافت اطلاعات بيشتر نياز به درج كدي است كه به شماره تلفن همراه مشترك ارسال شده و هر فرد را قادر مي كند براي استفاده از QR-code ، اطلاعات كنتورهاي مربوط به خود را ثبت نام كند.
وي تاكيد كرد: QR-code ويژه كنتورهاي غيرهوشمند است و كنتورهاي هوشمند نيازي به مامور قرائت و QRكد و ... ندارند و اطلاعات لازم مي تواند به طور مستقيم براي مشترك ارسال مي شود.
مدقق به اين نكته نيز اشاره كرد كه براي تبديل كنتورهاي قديمي به هوشمند لينك درخواست نصب كنتور هوشمند در اپليكيشن "برق من" و سامانه برق ايران براي مشتركين قابل دسترسي و استفاده است.
بنا بر اين گزارش سامانه برق ايران به صورت نرم افزار تلفن همراه با نام" برق من" نيز توليد و منتشر شده كه از طريق ارائه دهندگان نرم افزارهاي موبايلي قابل دانلود است.

منبع: روابط عمومی توانیر